(1) Inspektor je dužan sudjelovati u dežurstvu za vrijeme radnog vremena te biti pripravan za rad izvan radnog vremena u skladu s odlukom koju na prijedlog pomoćnika glavnog inspektora donosi glavni državni inspektor. – pisano izvijestiti stranku o rezultatima analize u roku od pet dana od dana zaprimanja izvješća stručne institucije. (5) Osobe iz stavka 4. ovoga članka dužne su čuvati tajnost i povjerljivost podataka i nakon prestanka obavljanja poslova u Državnom inspektoratu. 125/13., 14/14. (3) Ako nadzirana osoba ne postupi na način opisan u stavku 1. ovoga članka odnosno ne ispuni obvezu u određenom roku iz naredbe iz stavka 2. ovoga članka, inspektor je dužan bez odgađanja, a najkasnije u roku od 15 dana od dana završetka nadzora odnosno u roku od 15 dana od isteka roka za ispunjenje obveze iz naredbe podnijeti optužni prijedlog za pokretanje prekršajnog postupka odnosno izdati prekršajni nalog. Zvekan (Zagreb. (2) Poslove višeg turističkog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja društvenih znanosti, polja: ekonomija i pravo, najmanje četiri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje dvije godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 16. ovoga Zakona, položen državni stručni ispit za turističkog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije. NARODNE NOVINE D.D. Zdravstvenu kontrolu broda granični sanitarni inspektor provodi sukladno međunarodnim zdravstvenim propisima. (11) Državni inspektorat u području inspekcijskog nadzora sanitarne inspekcije i granične sanitarne inspekcije nad hranom, u skladu s propisima kojima se uređuju službene kontrole i monitoring hrane, osigurava obavljanje procesa upravljanja dijelom podataka službenih kontrola i monitoringa hrane, u kontekstu njihova harmoniziranog prikupljanja i validacije te dostavljanja tijelu nadležnom za obavljanje poslova procjene rizika na nacionalnoj razini na daljnje postupanje odnosno njihova prijavljivanja Europskoj komisiji i Europskoj agenciji za sigurnost hrane (EFSA). (3) Građevinski inspektor obustavu građenja provodi zatvaranjem gradilišta postavljanjem posebnog službenog znaka na gradilište odnosno građevinu. O DRŽAVNOM INSPEKTORATU… (3) Troškovi iz stavka 2. ovoga članka naplaćuju se od osoba koje su ih dužne naknaditi prema posebnom propisu. 36/14. (2) Za slučaj vođenja kaznenog postupka protiv inspektora, koje pokreće privatni tužitelj u vezi s obavljanjem redovitih poslova i radnih zadataka u okviru djelokruga Državnog inspektorata, Državni inspektorat će predujmiti troškove inspektora u tom postupku, uključujući i zastupanja. 80/13. (3) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora provedbe zakona i drugih propisa te propisa Europske unije u području plinarstva kojima se uređuje: – način i uvjeti za obavljanje energetskih djelatnosti proizvodnje plina i prirodnog plina, transporta, skladištenja, upravljanja terminalom za ukapljeni prirodni plin, distribucije i opskrbe plinom, – obveze energetskih subjekata i ostalih sudionika na tržištu plina tijekom projektiranja, gradnje, stavljanja u uporabu, obavljanja elektroenergetskih djelatnosti i korištenja plina glede ispunjavanja zahtjeva za sigurnost, pouzdanost, trajnost i propisanu kvalitetu opskrbe plinom u okviru svoje djelatnosti, – mrežna pravila transportnog sustava, mrežna pravila distribucijskog sustava, pravila korištenja sustava skladišta plina, pravila korištenja terminala za ukapljeni naftni plin, opći uvjeti opskrbe plinom, – uspostava sustava za vođenje, mjerenje, praćenje i održavanje parametara kvalitete i pouzdanosti isporuke plina u okviru svoje djelatnosti, – tehnički zahtjevi za proizvode i ocjena sukladnosti te sigurnost i usklađenost gradnje, uporabe i održavanja proizvodnih postrojenja za proizvodnju plina, transport, skladištenje, terminal za ukapljeni prirodni plin i distribuciju plina s odobrenom ili potvrđenom tehničkom/projektnom dokumentacijom, tehničkim i sigurnosnim propisima, – prava i obveze krajnjih kupaca, u dijelu koji se odnosi na priključenje na transportni ili distribucijski sustav, ugradnju, očitanje i održavanje mjernih uređaja, opskrbu plinom i izgradnju izravnog plinovoda, – ispunjavanje propisanih uvjeta radnika zaposlenih na određenim poslovima u plinarstva, Djelokrug inspekcije gospodarenja otrovnim kemikalijama. (3) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka smatraju se poslovima s posebnim uvjetima rada u državnoj službi. (3) Poslove energetskog inspektora za elektroenergetiku može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polje: elektrotehnika, grane elektroenergetike, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit za elektroenergetskog inspektora, položen stručni ispit pri tijelu graditeljstva – strukovno područje elektrotehnika, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije. ); -Promjenu Ustava Republike Hrvatske koja je stupila na snagu danom proglašenja 9. studenoga 2000. (3) Poslove lovnog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biotehničkih znanosti, polja: šumarstvo, poljoprivreda (agronomija), područja biomedicine i zdravstva, polje: veterinarska medicina (s položenim kolegijem iz lovstva), najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit za lovnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije. Iznimke u pokretanju prekršajnog postupka. ODJELJAK IV. (3) Ako rezultat vještačenja bude nepovoljan za stranku na čiji se zahtjev vodi postupak, troškove vještačenja snosi stranka. (3) Prije donošenja rješenja iz stavka 1. ovoga članka građevinski inspektor naređuje investitoru i mjeru obustave građenja do otklanjanja utvrđene nepravilnosti, a što utvrđuje tim rješenjem. 113/08. (1) Ako je ovim Zakonom, drugim zakonom ili propisima Europske unije propisano da se u slučaju utvrđene nezakonitosti izriče određena upravna mjera, inspektor je dužan rješenjem izreći tu mjeru. (3) Inspektor je dužan, po nalogu nadređenog službenika, inspekcijske poslove obavljati i duže od punog radnog vremena odnosno u preraspodijeljenom radnom vremenu ili radnom vremenu u nejednakom trajanju, u skladu s općim propisima o radu, ako je to potrebno radi uspješnog i pravodobnog obavljanja tih poslova. (2) Zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru sastavlja se prema odredbama propisa kojim se uređuje opći upravni postupak. vrste (u daljnjem tekstu: inspektor). (6) Kada je protiv rješenja koje je donio građevinski inspektor pokrenut upravni spor, on može do okončanja spora poništiti ili izmijeniti svoje rješenje zbog onih razloga zbog kojih bi sud mogao poništiti takvo rješenje. nastavit će se i dovršiti prema odredbama tih Zakona. 42/14.). 882/2004 te u skladu s posebnim propisima o veterinarstvu, službenim kontrolama, hrani i hrani za životinje, – provesti nadzor i poduzeti sve mjere koje su propisane za pošiljke iz uvoza Uredbom (EZ) br. 114/11. Portal je izrađen 2010. godine u okviru projekta Hrvatska kulturna baština Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a razvija se kroz redovni program zaštite i digitalizacije novina u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. (3) Poslovi iz stavka 1. ovoga članka ne podrazumijevaju obavljanje inspekcijskog nadzora: – građevina čije građenje prema posebnom propisu nadziru druge inspekcije, upravna tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te nadzorne službe javnih ustanova. (3) Ako inspektor povodom zaprimljene predstavke obavi inspekcijski nadzor, podnositelja će u pisanom obliku obavijestiti o utvrđenom činjeničnom stanju i poduzetim mjerama. – područje šumskog reprodukcijskog materijala, – područje biljnog zdravstva, u dijelu koji se odnosi na šumsko bilje, šumske rasadnike i šumski reprodukcijski materijal, – područje genetski modificiranih organizama, u dijelu koji se odnosi na stavljanje na tržište šumskog reprodukcijskog materijala, – priznavanje svojti šumskog drveća i grmlja, – nadzor gospodarenja šumama i šumskim zemljištima unutar šumskogospodarskog područja; usklađenost osnova gospodarenja i programa gospodarenja s osnovom područja, – nadzor gospodarenja zaštitnim šumama i šumama posebne namjene, – nadzor provedbe šumskogospodarskih planova; obavljanje šumarskih radova; šumska infrastruktura; mjesta sječe i uskladištenja te prerade drva; promet drva i drugih šumskih proizvoda, – nadzor radova biološke obnove i iskorištavanja šuma; zdravstveno stanje šuma i šumskih proizvoda; provedba radova zaštite šuma, – nadzor šumskog reprodukcijskog materijala, šumskih rasadnika, šumskih sjemenskih objekata, – nadzor uzgoja drvenastih kultura kratkih ophodnji. (2) Poslove višeg inspektora rada – specijalista za nadzor provedbe propisa kojima se uređuje zaštita na radu može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja: strojarstvo, elektrotehnika, kemijsko inženjerstvo, građevinarstvo, interdisciplinarne tehničke znanosti (smjer: zaštita na radu), najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 24. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području nadzora propisa o zaštiti na radu, položen državni stručni ispit za inspektora rada, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije. ), – Pravilnik o kriterijima za određivanje visine naknada i načinu njihovog obračunavanja i plaćanja za pokrivanje troškova službenih kontrola hrane i predmeta opće uporabe koji se uvoze u Republiku Hrvatsku (»Narodne novine«, br. ODJELJAK VI. Vještačenje po zahtjevu podnositelja predstavke. ODLUKU. 82/13. (1) Svi inspektori imaju ovlast u provedbi inspekcijskog nadzora prikupiti podatke koji se odnose na utvrđivanje identiteta osoba koje podliježe nadzoru i svih osoba zatečenih na mjestu nadzora te u slučaju sumnje u neke nezakonitosti o tim podacima obavijestiti inspektora rada nadležnog za nadzor propisa iz članka 24. ovoga Zakona. ), – Zakona o veterinarstvu (»Narodne novine«, br. Početna stranica Hrvatske - saznajte informacije o Hrvatskoj, pregledajte kamere hrvatskih gradova uživo i pronađite tvrtke u web katalogu hrvatskih poslužitelja weba. ), – Naputak o načinu pečaćenja kada se rješenje inspektora rada izvršava pečaćenjem (»Narodne novine«, br. 396/2005 o maksimalnim razinama ostataka pesticida u i na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, br. Početna stranica Hrvatske - saznajte informacije o Hrvatskoj, pregledajte kamere hrvatskih gradova uživo i pronađite tvrtke u web katalogu hrvatskih poslužitelja weba. Inspekcijski nadzori i službene kontrole u području vinarstva u smislu ovoga Zakona obuhvaćaju: – proizvodnju i kakvoću grožđa, proizvodnju, kakvoću i označivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina, voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina, zemljopisnih oznaka, tradicionalnih izraza za vino te prometa navedenim proizvodima, kao i pravila u svezi s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište proizvoda iz sektora vina, – pravila o definiciji, klasifikaciji, opisivanju, prezentiranju, kakvoći, označivanju te zaštiti oznaka zemljopisnog podrijetla aromatiziranih proizvoda od vina kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom u pogledu proizvodnje, korištenja sirovina i postupaka, kao i pri stavljanju na tržište, – inspekcijski nadzor pravila o jakim alkoholnim pićima kojih se moraju pridržavati subjekti u poslovanju s hranom u pogledu proizvodnje, korištenja sirovina i postupaka, pri stavljanju jakih alkoholnih pića na tržište, – pravila opisivanja, označivanja i prezentiranja jakih alkoholnih pića u proizvodnji i stavljanju na tržište. (2) O privremenom oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda s točnim podacima o oduzetoj dokumentaciji i predmetima. (3) Troškove ispitivanja snosi Državni inspektorat ako se utvrdi da uzorci odgovaraju propisanim zahtjevima označivanja, sigurnosnim odnosno tehničkim zahtjevima. (2) Inspektor je dužan u obveznom prekršajnom nalogu ili prekršajnom nalogu izreći, a u optužnom prijedlogu odnosno u kaznenoj prijavi predložiti oduzimanje utvrđenog iznosa imovinske koristi iz stavka 1. ovoga članka. UPRAVO GLEDATE. ), – na pisano traženje inspektora ne izvrši zatražene radnje ili ih ne izvrši u određenom roku (članak 63. stavak 5. ), – Zakona o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti (»Narodne novine«, br. (2) Policija je obvezna, sukladno svojim ovlastima, pružiti pomoć ovlaštenom podnositelju zahtjeva – građevinskom inspektoru ako se prilikom nadzora ili izvršenja rješenja pruži otpor ili se on osnovano očekuje. Lisztfestival nastaje uz hrvatski većjezičan. HAK - Hrvatski autoklub. (5) Poslove voditelja službe za nadzor provedbe propisa može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ispunjava uvjete u pogledu vrste i stupnja obrazovanja propisane za višeg inspektora – specijalista odgovarajućeg područja propisane člancima 34. (1) Zajednički inspekcijski nadzor energetske inspekcije kao samostalnog nositelja nadzora ili zajedničkog nositelja nadzora s drugim tijelima, inspekcija nadležnih prema posebnim propisima, drugih inspekcija Državnog inspektorata te vanjskih suradnika tijela/osoba, u skladu s posebnim propisom kojim se uređuje istraživanje i eksploatacija ugljikovodika, organizira se pri nadzoru kopnenih i odobalnih objekata, objekata za skladištenje prirodnog plina i objekata za trajno zbrinjavanje ugljikova dioksida. (3) Odgovorna osoba korisnika ili krajnjeg korisnika koji obavlja posebne aktivnosti u Republici Hrvatskoj na mjestu nadzora dužna je, uz ostale obveze nadzirane pravne osobe propisane ovim Zakonom, pružiti potrebnu pomoć inspektorima pri uzimanju uzoraka kemikalija iz stavka 1. ovoga članka. (1) Poslove višeg vodopravnog inspektora – specijalista može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz polja građevinarstva, kemije, prava, geologije, prehrambene tehnologije, biotehnologije, poljoprivrede (agronomije) javnog zdravstva ili zdravstvene zaštite ili interdisciplinarnih tehničkih znanosti, uključujući i kulturnu tehniku, najmanje šest godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, od čega najmanje četiri godine na najsloženijim poslovima inspekcijskog nadzora provedbe propisa iz članka 28. ovoga Zakona, istaknute rezultate u području od značaja za rad državne vodopravne inspekcije, položen državni stručni ispit za vodopravnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije. (3) Poslove rudarskog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja tehničkih znanosti, polja: rudarstvo, nafta i geološko inženjerstvo, grane rudarstvo, najmanje jednu godinu radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit za rudarskog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije. Generalna sjednica HKD-a u Filežu. (4) Inspekcijske poslove iz djelokruga Državnog inspektorata inspektor može obavljati u službenoj odori ili civilnoj odjeći. Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske koristi "kolačiće" ("cookies"). (1) Inspekcijske poslove i poslove službenih kontrola u području biljnog zdravstva i drugim područjima iz stavka 2. ovoga članka obavlja fitosanitarna inspekcija. Objavljujemo i digitalizirane stare novine ostalih hrvatskih ustanova kako bismo korisnicima omogućili objedinjen pristup i pretraživanje starih novina. (1) Ako inspektor inspekcijskim nadzorom utvrdi da je povredom propisa počinjen prekršaj za koji prema prekršajnom odnosno drugom propisu može usmeno izreći i naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja, izreći će tu kaznu i naplatiti je od počinitelja prekršaja. (6) Državni inspektorat dužan je kao inspekcijsku tajnu čuvati svu dokumentaciju (zabilješku, zapisnik, nacrt rješenja, rješenje, zaključak, prekršajni akt, kaznenu prijavu, uputu za rad, izjavu stranke, predstavku, pritužbu) te sve druge podatke i dokaze utvrđene odnosno nastale u vezi s inspekcijskim postupkom. (3) Poslove sanitarnog inspektora i graničnog sanitarnog inspektora može obavljati osoba koja, osim zakonom utvrđenih uvjeta za prijam u državnu službu, ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz područja biomedicine i zdravstva, polja: medicina javno zdravstvo i zdravstvena zaštita (sanitarno inženjerstvo), farmacija (medicinska biokemija), područja biotehničke znanosti, polja: poljoprivreda (agronomija), prehrambena tehnologija, biotehnologija, nutricionizam, područja tehničkih znanosti, polja: kemijsko inženjerstvo, kemijska tehnologija, područja prirodnih znanosti, polja: biologija, najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit za sanitarnog inspektora, poznavanje rada na računalu i vozački ispit B kategorije. (2) Izrazi koji se koriste u ovom Zakonu, a imaju rodno značenje odnose se jednako na muški i ženski rod. 56/13., 14/14. (2) Na prava, obveze i odgovornost inspektora koji nisu uređeni ovim Zakonom primjenjuju se propisi kojima se uređuju prava, obveze i odgovornosti zaposlenih u državnim službama. (1) U provedbi inspekcijskog nadzora građevinski inspektor rješenjem naređuje investitoru odnosno vlasniku građevine i izvođaču obustavu građenja, ako nije prijavljen početak građenja odnosno nastavak radova. ), – Zakona o sanitarnoj inspekciji (»Narodne novine«, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14. – provedba mjera zaštite okoliša i praćenja stanja okoliša utvrđenih rješenjem o prihvatljivosti zahvata za okoliš, – usklađenost primijenjenih tehnika u radu postrojenja i rada postrojenja s uvjetima određenim okolišnom dozvolom, – značajne promjene u radu ili rekonstrukcije postrojenja, – provedba obveza operatera u vezi s izradom i provedbom mjera i aktivnosti iz izvješća o sigurnosti, – ispunjavanje propisanih uvjeta, aktivnosti i sigurnosnih mjera sukladno izdanim suglasnostima na izvješće o sigurnosti, – provedba obveza operatera u vezi s izradom i provođenjem politike sprječavanja velikih nesreća, – dostavljanje propisanih podataka i izvješća za potrebe informacijskog sustava zaštite okoliša, – dostavljanje izvješća o provedenom praćenju stanja okoliša, – vođenje očevidnika o stanju okoliša i dostavljanje podataka za registar onečišćivača, – izrada, provedba i praćenje učinaka mjera iz sanacijskog programa, – ispunjavanje propisanih uvjeta ovlaštenika za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša, – primjena standarda kakvoće okoliša odnosno tehničkih standarda zaštite okoliša za određene proizvode, postrojenja, pogone ili uređaje, opremu i proizvodne postupke koji mogu prouzročiti rizik ili opasnost za okoliš, – propisno korištenje znakova zaštite okoliša Prijatelj okoliša, EU Ecolabel i EMAS, – ispunjavanje propisanih uvjeta za obavljanje djelatnosti iz područja gospodarenja otpadom, – usklađenost postupanja pravne i fizičke osobe – obrtnika s aktima kojima se određuje način i uvjeti obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom, – evidencija propisana propisima kojima se uređuje gospodarenje otpadom, – dostava propisanih izvješća i podataka nadležnim upravnim tijelima i ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša, – ispunjavanje uvjeta za prekogranični promet otpada, – dozvola za obavljanje djelatnosti gospodarenja otpadom, – ispunjavanje uvjeta, način rada i provedba mjera za zatvaranje, sanaciju i održavanje saniranih odlagališta, – izvršavanje obveza iz nadležnosti i odgovornosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za gospodarenje otpadom, – provedba mjera gospodarenja otpadom utvrđenih procjenom utjecaja na okoliš, – kontrola podrijetla, vrsta, količina i odredišta sakupljenog i prevezenog otpada kada pravne osobe i obrtnici obavljaju djelatnost i postupke sakupljanja i prijevoza otpada, – praćenje emisije iz nepokretnih izvora onečišćivanja zraka i operatora zrakoplova, – vođenje evidencija o obavljenim mjerenjima s podacima o mjernim mjestima i rezultatima mjerenja, o upotrijebljenom gorivu i otpadu kod suspaljivanja i dostavljanje podataka o kvaliteti zraka i emisijama iz nepokretnih izvora, – izvršenje obveza županije, Grada Zagreba, grada i općine propisanih posebnim zakonom o zaštiti zraka, – provedba mjera zaštite zraka iz akcijskog plana, – provedba mjera zaštite zraka iz kratkoročnog akcijskog plana, – praćenje kvalitete zraka u postajama za trajno praćenje kvalitete zraka, – provedba mjera zaštite kvalitete zraka utvrđenih u rješenju o procjeni utjecaja na okoliš i rješenju o objedinjenim uvjetima zaštite okoliša prema posebnom propisu, – postupanje s kontroliranim novim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima te njihova potrošnja, – postupanje s proizvodima koji sadrže kontrolirane i nove tvari te fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, – postupanje s kontroliranim i novim tvarima i fluoriranim stakleničkim plinovima nakon prestanka uporabe proizvoda i opreme koji ih sadrže, način prikupljanja, oporabe i trajnog zbrinjavanja tih tvari, – obavljanje djelatnosti praćenja kvalitete zraka, praćenja emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora, provjere ispravnosti mjernog sustava za kontinuirano mjerenje emisija onečišćujućih tvari iz nepokretnih izvora i osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka, – obavljanje djelatnosti osiguranja kvalitete mjerenja i podataka kvalitete zraka, – obavljanje djelatnosti prikupljanja, provjere propuštanja, ugradnje, održavanja ili servisiranja rashladnih i klimatizacijskih uređaja i dizalica topline i protupožarnih uređaja i aparata za gašenje požara koji sadrže kontrolirane tvari i fluorirane stakleničke plinove ili o njima ovise, – provedba obveza dostave verificiranih izvješća o emisijama stakleničkih plinova u životnom vijeku tekućeg naftnog goriva ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša, – provedba obveza ishođenja dozvole za ispuštanje stakleničkih plinova iz postrojenja, – provedba obveze operatora zrakoplova o ishođenju odobrenja plana praćenja i izvješćivanja o emisijama stakleničkih plinova iz zrakoplova, – provedba obveza operatera postrojenja o dostavi svih informacija o promjeni rada postrojenja, o planiranoj izmjeni plana praćenja i promjeni osobe operatera postrojenja, – provedba obveza operatera postrojenja i operatora zrakoplova o dostavi verificiranih izvješća o emisijama stakleničkih plinova iz postrojenja i zrakoplova ministarstvu nadležnom za zaštitu okoliša, – provedba obveza operatera postrojenja i operatora zrakoplova predaje emisijskih jedinica u Registar unije, – provedba obveza operatera postrojenja, operatora zrakoplova i verifikatora za otvaranjem računa u Registru unije, – obavljanje inspekcijskog nadzora nad gorivom u kojem se želi utvrditi sadržaj biogoriva te laboratorijskom analizom kojom će se utvrditi volumni udio biogoriva ili biokomponente u predmetnom gorivu.